Regulamin Wypożyczalni samochodów JelCar
Wstęp
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez JEL-CAR Sp. z o. o.
2. Regulamin określa warunki wynajmu samochodów w umowach zawieranych przez JEL-CAR Sp. z o. o.
3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez JEL-CAR Sp. z o. o.
4. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
5. Strony:
a) Najemca: Klient
b) Wynajmujący: JEL-CAR Sp. z o. o.
Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem
6. Najemcą samochodu i/lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, posiadająca ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca - ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy i która ukończyła:
a) 21 lat - klasy A, B, M;
b) 23 lata - klasy C, N;
c) 25 lat - klasy D, R, V;
d) 28 lat - klasy S, T .
7. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę i/lub osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji "drugi kierowca" wymogów wskazanych w pkt. 6 Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia ewentualnego zadośćuczynienia lub/i odszkodowania.
8. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu samochodu.
9. Poręczyciel odpowiada za samochód tak samo jak Najemca.
10. Najemca może upoważnić pisemnie inną osobę do prowadzenia samochodu pod warunkiem przekazania Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych w pkt. 6 i zgody Wynajmującego. W razie odwołania przez Najemcę takiego upoważnienia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.
11. Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez upoważnioną przez siebie osobę lub drugiego kierowcę.
Zawarcie umowy
12. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego (www.wypozyczalnia.jelcar.pl) oraz akceptacji Wynajmującego.
13. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz internetowy, Klient otrzyma potwierdzenie tej rezerwacji na wskazany przez siebie adres e-mail.
14. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
a) zaakceptowanie przez Klienta obowiązującego Regulaminu
b) spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 6
c) złożenie zamówienia co najmniej 2 dni przed planowaną datą odbioru samochodu
d) przy najmie samochodu klasy D, S, T, N, R, M, V podanie danych ważnej karty kredytowej
15. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta do 2 dni przed datą wynajmu, anulowanie rezerwacji jest bezpłatne. Jeśli wynajem został opłacony to pieniądze zostaną zwrócone pomniejszone o 5 % opłaty manipulacyjnej.
16. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 2 dni przez terminem wynajmu lub w przypadku nie pojawienia się po odbiór samochodu opłata za rezygnację wynosi 300 zł. Jeśli wynajem został opłacony to pieniądze zostaną zwrócone po odjęciu opłaty za rezygnację.
17. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i inną osobę wskazaną przez niego w formularzu internetowym w pozycji "drugi kierowca" wymogów przewidzianych w pkt. 6 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. W takim przypadku zostanie pobrana opłata rezerwacyjna w kwocie 300 zł. Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających opłatę rezerwacyjną.
18. W wypadku, jeśli Wynajmujący po akceptacji rezerwacji poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania samochodu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania samochodu.
19. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu odpowiadającego kryteriom określonym przez Klienta Wynajmujący zapewni Klientowi samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu samochodu, na który zostało złożone przez Klienta zamówienie.
Obowiązki Najemcy
20. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
21. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówki, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.
22. Jeżeli Najemca otrzymał czysty samochód, zobowiązany jest umyć go i odkurzyć przy zwrocie, lub zapłacić za te czynności 40 zł.
23. Najemca zapewnia, aby postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.
24. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją samochodu, obowiązki te obciążają również każdą osobę kierującą samochodem. Najemca jest zobowiązany zapoznać każdorazowo osobę kierującą samochodem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
25. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca samochodem zobowiązane są do:
a) Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków),
b) Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
c) Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w protokole zdawczo odbiorczym
26. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę (z zastrzeżeniem pkt. 28) Najemca zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.
27. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do pełna przy przedstawicielu JEL-CAR Sp. z o. o. w przeciwnym razie Najemca zapłaci 6 zł za każdy brakujący litr.
28. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy. Ubezpieczenia podstawowe oraz rozszerzone nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszt ściągnięcia samochodu do miejscowości w której został wynajęty w Polsce.
29. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu samochodu oraz dokumentów Najemcy zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
30. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
31. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt.
Zwrot samochodu
32. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód do ustalonego miejsca w określonym terminie. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie bez zgody Wynajmującego ponosi Najemca w wysokości 4 zł za każdy km od miejsca wydania samochodu do miejsca jego pozostawienia. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt za holowanie samochodu w wysokości 8 zł za każdy kilometr. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
33. Czynsz za najem naliczany jest tylko dobowo lub miesięcznie. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje naliczenie następnej doby.
34. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. W przeciwnym razie samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę wynajmu wg stawki dobowej wymienionej na odwrocie umowy oraz karę umowną w wysokości 50 % tej stawki.
35. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
Serwis, awarie
36. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Zdawczo Odbiorczym (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy np. utrata gwarancji na samochód.
37. W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami.
38. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.
Uszkodzenia, kradzież samochodu
39. W razie kradzieży samochodu, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest natychmiast powiadomić Wynajmującego, a w przypadku kradzieży również policję, niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu oraz dostarczyć opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wyznaczonego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą wartością szkody lub samochodu.
40. Najemca otrzymuje samochód z ubezpieczeniem podstawowym od skutków kolizji i kradzieży. Z zastrzeżeniem pkt.39, 73 Klient w wypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu ponosi tylko koszty udziału własnego do wysokości:
a) klasa A 500 zł
b) klasy B,M 1000 zł
c) klasy C,N 1500 zł
c) klasa D 2000 zł
d) klasy RV 2500 zł
e) klasy ST 3500 zł
41. Za dodatkową opłatą Najemca może wykupić ubezpieczenie rozszerzone, które znosi udział własny do zera. Ubezpieczenie rozszerzone nie dotyczy kradzieży i zastrzeżeń pkt.39 i pkt.73 ppkt. od b do h.
42. W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) celem uniknięcia opłaty odpowiedzialności własnej Najemcy, należy dostarczyć raport policyjny określający sprawcę zdarzenia.
Obowiązki Wynajmującego
43. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
44. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/ i polisy ubezpieczeniowej albo/ i kluczyków od samochodu,
b) uszkodzenia samochodu z winy najemcy, drugiego kierowcy lub upoważnionego przez Najemcę,
c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski.
Opłaty
45. Ceny stawek dobowych znajdują się w cenniku na stronie www.wypozyczalnia.jelcar.pl i ulegają okresowym zmianom.
46. Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe pobierane są z góry wg stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji.
47. Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu.
48. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
Opłaty dodatkowe
49. Wydanie samochodu poza godzinami pracy opłata za obsługę, bądź w dzień świąteczny 50 zł
50. Zwrot samochodu poza godzinami pracy opłata za obsługę, bądź w dzień świąteczny 50 zł
51. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr 0,40 zł
52. Podstawienie pod wskazany adres w granicach miasta w którym znajduje się oddział JelCar. 50 zł
53. Odebranie ze wskazanego adresu w granicach miasta w którym znajduje się oddział JelCar. 50 zł
54. Podstawienie na dowolne lotnisko lub pod wskazany adres do uzgodnienia
55. Odebranie z dowolnego lotniska lub wskazanego adresu do uzgodnienia
56. Ubezpieczenie podstawowe bez opłat
57. Ubezpieczenie rozszerzone klasy ABCM 20 zł/dobę
klasy DNRV 40 zł/dobę
klasy ES 70 zł/dobę
58. Dodatkowy kierowca 10 zł/dobę
59. Nawigacja GPS (nie występuje w klasie A ) 9 zł/dobę
60. Fotelik dla dziecka od 0-18 kg za cały wynajem - 50 zł
61. Fotelik dla dziecka od 9-36 kg za cały wynajem - 50 zł
62. Płatność kartami American Express lub Diners Club prowizja 3,5%
Kary umowne
63. Odpowiedzialność finansowa (kara umowna) Najemcy w szkodach lub kradzieży o wartości powyżej:
a) 500 zł w klasie A wynosi 500 zł;
b) 1000 zł w klasie B, M wynosi 1000 zł;
c) 1500 zł w klasie C, N wynosi 1500 zł;
d) 2000 zł w klasie D wynosi 2000 zł;
e) 2500 zł w klasie R, V wynosi 2500 zł;
f) 3500 zł w klasie S, T wynosi 3500 zł.
64. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku:
a) szkody mniejszej lub równej:
- 500 zł w klasie A kara umowna równa wartości szkody;
- 1000 zł w klasie B, M kara umowna równa wartości szkody;
- 1500 zł w klasie C, N kara umowna równa wartości szkody;
- 2000 zł w klasie D kara umowna równa wartości szkody;
- 2500 zł w klasie R, V kara umowna równa wartości szkody;
- 3500 zł w klasie S, T kara umowna równa wartości szkody.
b) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
c) uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, felg, lusterek, wycieraczek,
d) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków,
e) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży samochodu,
f) ucieczki z miejsca wypadku,
g) wjazdu samochodem na terytorium państw wymienionych w pkt.28
h) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy
i) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody
65. Brak kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka kara umowna - 700 zł
66. Brak kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka kara umowna - 500 zł
67. Brak lub uszkodzenie pilota do alarmu kara umowna - 400 zł
68. Brak lub uszkodzenie panelu do radia kara umowna - 400 zł
69. Brak dokumentów samochodu (nie dotyczy kradzieży samochodu) kara umowna - 500 zł
70. Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każdy) kara umowna - 200 zł
71. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem rzeczy o których mowa w pkt. 70:
a) Klasa A, B, C, M, N kara umowna - 50 zł
b) Klasa D, R, S, T, V kara umowna - 80 zł
72. Palenie tytoniu w samochodzie kara umowna - 500 zł
73. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści zwierząt kara umowna - 300 zł
74. Uzupełnienie paliwa, za każdy brakujący litr kara umowna - 6 zł
75. Zwrot brudnego samochodu, jeśli przekazany był czysty kara umowna - 40 zł
76. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka nieoryginalnego kara umowna - 30 zł
77. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego kara umowna - 80 zł
78. Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem kara umowna - 300 zł
79. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej (z zastrzeżeniem pkt. 7,9,10,11) kara umowna - 250 zł
80. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem kara umowna - 2500 zł
81. Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego kara umowna - 2000 zł
82. Brak wyposażenia samochodu nie wymienionego w cenniku kara umowna - 2000 zł + koszt uzupełnienia tej części w serwisie.
Postanowienia końcowe
83. Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie www.wypozyczalnia.jelcar.pl ceny są cenami brutto.
84. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Obsługujemy rejon Dolnego Śląska: Jelenia Góra, Wałbrzych, Bolesławiec, Zgorzelec, Karpacz, Szlarska Poręba, Świdnica, Legnica, Lubań, Gryfów, Lwówek Śląski, Świeradów Zdrój
Wszelkie prawa zastrzeżone 2010© Connect | strony www Jelenia Góra